پایان نامه ارشد

c (2410)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقیقات هرمزگان دانشكده علوم انسانی، گروه حسابداري پاياننامه جهت دريافت کارشناسي ارشد حسابداری عنوان: بررسی رابطه بین مدیریت جریان وجوه نقد و میزان بدهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2409)

دانشکده علوم و تحقیقات هرمزگان پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A) گرایش: حسابداری عنوان : بررسی رابطه بین تناوب گزارشگری مالی با عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2408)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده مدیریت و حسابداری پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A.” (مدیریت بازرگانی-بازرگانی بین المللی) عنوان: نقش پیاده سازی مدیریت دانش در افزایش صادرات فرش ایران استاد راهنما: دکتر Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2407)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده مدیریت وحسابداری گروه آموزشی مدیریت پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی- گرایش مالی عنوان: نقش اقلام تعهدی درارزیابی وپیش بینی جریان های نقدی درشرکتهای پذیرفته Read more…

By 92, ago