دانشکده
علوم و تحقیقات هرمزگان
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A)
گرایش: حسابداری
عنوان :
بررسی رابطه بین تناوب گزارشگری مالی با عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استاد راهنما :
دکتر محمد حسین رنجبر
استاد مشاور :
دکتر مختار رنجبر
پژوهشگر :
محمد جواد شبان

زمستان 1392

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق1
1– 1 . مقدمه2
2 – 1 . تشریح و بیان موضوع3
3 – 1 . اهمیت و ضرورت تحقیق4
4 – 1 . اهداف تحقیق4
5 – 1 . سوالات تحقیق4
6 – 1 . فرضیات تحقیق4
7 – 1 . جامعه و نمونه آماری5
8– 1 . متغیرهای تحقیق .5
9 – 1 . تعريف واژگان كليدي5
10 – 1 . خلاصه فصل6
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق7
1 – 2 . مقدمه8
2 – 2 . نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان8
3 – 2 . ویژگی های کیفی اطلاعات مالی9
1 – 3 – 2 .مربوط بودن9
2 – 3 – 2. قابلیت اتکا9
3 – 3 – 2 . قابلیت مقایسه10
4 – 3 – 2 . مفهوم بودن10
4 – 2 . رابطه اطلاعات حسابداری با هدفهای تهیه آن11
5 – 2 . تناوب گزارشگری مالی11
6 – 2 . هدف افشاى اطلاعات مالى12
7 – 2 . سطوح افشاء13
1 – 7 – 2 . افشای مناسب13
2 – 7 – 2 . افشای منصفانه13
3 – 7 – 2 . افشای کامل13
8 – 2 . روشهای افشاء13
9 – 2. عدم تقارن اطلاعاتی14
1 – 9– 2 . اثرات عدم تقارن اطلاعاتی16
10 – 2 . افشای اطلاعات و هزینه سرمایه16
11 – 2 . هزینه سرمایه17
1 – 11 – 2 . تعاريف هزينه هاي سرمايه و دسته بندي هزينه سرمايه18
2 – 11 – 2 . مفهوم هزينه سرمايه18
3 – 11 – 2 . هزینه سرمایه ضمنی19
12 – 2 . چارچوب نظري مفهوم هزينه سرمايه19
13 – 2 . فرضيه ومباني نظري تحقیق19
1 – 13 – 2 .بخش اول: بررسی رابطه بین فراوانی گزارشگری و عدم تقارن اطلاعاتی20
2 – 13 – 2 .بخش دوم: بررسی رابطه بین فراوانی گزارشگری و هزینه سرمایه20
14 – 2 . پیشینه تحقیق21
1 – 14 – 2 . تحقیقات داخلی21
2 – 14 – 2 . تحقیقات خارجی23
15 – 2 . خلاصه فصل28
فصل سوم : روش تحقیق30
1 – 3 . مقدمه31
2 – 3 . روش تحقيق31
3 – 3 . جامعه آماري31
4 – 3 . نمونه آماري32
5 – 3 . استخراج مدلها34
1-5-3 – مدل مورد استفاده برای رابطه بین تناوب گزارشگری مالی و عدم تقارن اطلاعاتی34
2-5-3 – مدل مورد استفاده برای رابطه بین تناوب گزارشگری مالی و هزینه سرمایه35
6 – 3 . روش گردآوري داده ها36
7 – 3 . روش هاي آماري مورد استفاده37
8 – 3 . خلاصه فصل37
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها38
1 – 4 – مقدمه39
2 – 4 . آمار توصیفی39
3 – 4 . آزمون کلموگروف-اسمیرنف40
4 – 4 . بررسي فرضیات تحقيق40
1– 4 – 4 . آزمون فرضیه اول40
2 – 4 – 4 . آزمون فرضیه دوم42
5 – 4 . خلاصه فصل44
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات45
1 – 5 . مقدمه46
2 – 5 . خلاصه تحقیق46
3 – 5 . نتایج آزمون فرضیه ها48
1 – 3 – 5 . فرضیه اول48
2 – 3 – 5 . فرضیه دوم49
4 – 5 . محدودیت های تحقیق49
5 – 5 . پیشنهادات49
1 – 5 – 5 . پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق49
2 – 5 – 5 . پیشنهاد برای تحقیقات آتی49
6 – 5 . خلاصه50
منابع و ماخذ51
منابع و ماخذ فارسی51
منابع و ماخذ انگلیسی52
واگذاری حقوق :
کلیه حقوق مترتب بر نتایج مطالعات، ابتکارات
و نوآوری های ناشی از تحقیق موضوع پایان نامه
متعلق به دانشکده علوم و تحقیقات هرمزگان
می باشد.
تعهد نامه اصالت پایان نامه
اینجانب محمد جواد شبان دانشجوی رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد بدین وسیله اصالت کلیه مطالب موجود در مباحث مطروحه در پایان نامه تحصیلی خود با عنوان بررسی رابطه بین تناوب گزارشگری مالی با عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تائید کرده و اعلام می نمایم که تمامی محتوای آن حاصل مطالعه، پژوهش و تدوین خود بوده و به هیچ رونویسی از پایان نامه و یا هیچ اثر یا منبع دیگری، اعم از داخلی و خارجی نبوده و تعهد می نمایم در صورت اثبات عدم اصالت آن و یا احراز عدم صحت مفاد این تعهدنامه در هر مرحله منتهی به فارغ التحصیلی و یا پس از آن و یا تحصیل در مقاطع دیگر و یا اشتغال و … دانشگاه حق دارد ضمن رد پایان نامه نسبت به لغو و ابطال مدارک تحصیلی مربوطه اقدام کند.
مضافا اینکه کلیه مسئولیت ها و پیامدهای قانونی و یا خسارت وارده از هر حیث متوجه اینجانب می باشد.
محمد جواد شبان

این پژوهش را تقدیم می کنم به :
مادر عزیز و فداکارم
که هر چه دارم از دعای مادرانه‌ی اوست،
پدر عزیز و بزرگوارم
که نصیحت‌های پدرانه‌اش، همیشه بدرقه‌ی راهم بوده،
برادر گرامیم
که همیشه یاور و همراه من بوده است.
تقدیم به خواهرانم:
که وجودشان شادی بخش و صفایشان مایه آرامش من است.
حمد و سپاس یکتای بی همتا را که لطفش بر ما عیان است. ادای شکرش را هیچ زبان و دریای فضلش را هیچ کران نیست و اگر در این وادی هستیم همه محبت اوست.
الهی ای مهربان تر از ما به ما. از تو می خواهم همه کسانی را که حتی ذره ای در انجام این امر مرا یاری نموده اند، در سایه لطف و محبت بی کرانت، سلامت، شادکام و موفق بداری.
با تقدیر و تشکر شایسته از استاد فرهیخته و فرزانه جناب آقای دکتر محمد حسین رنجبر که با نکته های دلاویز و گفته های بلند، صحیفه های سخن را علم پرور نمود و همواره راهنما و راه گشای نگارنده در اتمام و اکمال پایان نامه بوده است.
همچنین از جناب آقای دکتر مختار رنجبر که مشاوره این پژوهش را بر عهده داشته اند تشکر و قدردانی می نمایم.
درنهایت با قدردانی از تمام افرادی که مرا مساعدت نمودند ولی نامی از آن‌ها برده نشده است.
چکیده :
سرمایه گذاران برای اتخاذ تصمیم های اقتصادی و تخصیص منابع خود سعی دارند عواملی که بر بازده مورد انتظارشان اثر گذار باشد را شناسایی نمایند. یکی از مهم ترین عوامل در انتخاب بهترین سرمایه گذاری، بدست آوردن اطلاعات کافی و گزارش گری مالی درست از سوی شرکت هاست. از این رو شناسایی اطلاعات مورد نیاز سهامداران و بازده مورد انتظار آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در این پژوهش به بررسی رابطه بین تناوب گزارشگری مالی با عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه پرداخته شده است. این تحقیق متشکل از دو فرضیه می باشد که در بخش اول رابطه بین تناوب گزارشگری مالی با عدم تقارن اطلاعاتی و در بخش دوم رابطه بین تناوب گزارشگری مالی با هزینه سرمایه مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور از اطلاعات 81 شرکت عضو بورس تهران برای سالهای 1385 تا 1390 استفاده شده است. آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر این است که بین تناوب گزارشگری مالی با عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد.
واژه های کلیدی : تناوب گزارشگری مالی، عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه سرمایه.
فصاول : کلیات تحقیق

1– 1 . مقدمه
هدف اصلی از ارائه صورتهای مالی، فراهم نمودن اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده در خصوص وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورتهای مالی اعم از درون سازمانی و برون سازمانی، در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد.
ازجمله مهمترین استفاده کنندگان برون سازمانی صورتهای مالی، تامین کننندگان منابع مالی واحدهای تجاری می باشند که دو گروه سرمایه گذاران ( سهامداران) و اعتباردهندگان واحدهای تجاری را در بر می گیرد. از انجا که این دو گروه همواره جهت اخذ تصمیمات بهینه مالی و اقتصادی نیازمند اطلاعاتی مفید و سودمند می باشند، سیستم های اطلاعاتی باید به گونه ای باشند که آنها را در تشخیص نقاط قوت و ضعف مالی واحد انتفاعی یاری دهند و مبنایی را فراهم کنند که بتوانند براساس آن، تصمیمات بهینه اقتصادی را اتخاذ نمایند.
افزایش کیفیت گزارشگری مالی از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران با اعتباردهندگان و سرمایه گذاران، امکان خطر اخلاقی و گزینش نادرست را کاهش داده و منجر به کاهش هزینه های پایش مدیریت و در نهایت کاهش ریسک و هزینه های تامین مالی شرکتها می شود و از سوی دیگر، با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، احتمال ناکارایی سرمایه گذاران و از دست دادن فرصتهای سرمایه گذاری در پروژه های دارای ارزش فعلی خالص مثبت برای سرمایه گذاران کاهش می یابد.
افزایش کیفیت سیستم های اطلاعات حسابداری از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران با وام دهندگان و سرمایه گذاران منجر به کاهش هزینه های پایش مدیریت و در نهایت کاهش ریسک و هزینه های تامین مالی شرکت می شود. این امر بر سیاست های سرمایه گذاری شرکتها اثر گذاشته و منجر به افزایش اتخاذ تصمیمات کارا از سوی آنان می گردد.
گزارشگری مالی شرکتها که توسط سازمان بورس اوراق بهادار دسته بندی شده، مورد قبول واقع شده و در مجموع در واقع درجه بالاتری از برجستگی و دقت نسبت به افشاهای شرکت ها را نشان میدهد. برای مثال مدیریت اجرایی شرکتها به خاطر ترس از جریمه قانونی، متعهد به تأیید صحت اینگونه گزارش ها می شوند؛ حسابداران مستقل همسویی ارائه صورت های مالی ارائه شده را بر اساس اصول پذیرفته شده استاندارهای حسابداری امضا میکنند؛ و همه سهامداران شرکت وقتی که در جستوجوی ارزیابی زمانبندی، کمیت و ریسک جریان وجوه نقد آتی شرکت باشند، به شدت این صورتهای مالی را بررسی و تحلیل میکنند. در حالی که نقش مهم صورت های مالی در اقتصاد شناخته شده است، توجه علمی نسبتاً کمی به چگونگی اثر فراوانی گزارشهایی که شرکتها منتشر میکنند بر روی تصمیم گیری و فعالیت سهامداران شرکتها شده است. در این مطالعه ما بهطور مستقیم به بررسی اثر فراوانی گزارشگری مالی بر روی دو محور تخصیص منابع به صورت منصفانه و کارا در اقتصاد یعنی عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه خواهیم پرداخت. روشن است که چگونه فراوانی گزارشگری مالی، عدم تقارن اطلاعاتی راتحت تاثیرقرارمی دهد. مجموعه ای ازمقالات نظری نشان می دهدکه افشاء عمومی عدم تقارن اطلاعاتی را بافراهم کردن دسترسی برابرسرمایه گذاران به اطلاعات کاهش می هد. گزارشگری مالی مکرر درنتیجه میتواند منجربه کاهش عدم تقار ن اطلاعاتی شود بافرض اینکه گزارشگری مالی مکرر مقداراطلاعات دردسترس عموم را افزایش دهد.
2 – 1 . تشریح و بیان موضوع
امروزه، تناوب گزارشگری مالی مهمترین دغدعه ي اصلی فعالان بازار سرمایه در کشورهای مختلف است، در بازار سرمایه ایران با شروع بحران مالی از اوایل سال 1383، تناوب گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته است. در این راستا علاوه بر ایجاد همگرایی نسبی در استانداردهای حسابداری ملی با استانداردهای حسابداری بین المللی، سازمان بورس و اوراق بهادار نیز کوششهایی را به منظور بهبود سایر موارد افشا انجام داده است. تهیه دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات و ایجاد سامانه رتبه بندی افشا را می توان نمونه ای از این تلاشها نام برد.
تناوب گزارشگری مالی نشان دهنده شاخص عملکرد مدیریت در ارائه اطلاعات ضروری به شکلی صحیح، روشن، بموقع و قابل دسترس است. این شاخص منعکس کننده این است که آیا سرمایه گذاران تصویری واقعی از آنچه واقعا داخل شرکت روی می دهد، دارند یا خیر؟.يكي از عوامل موثر در تصميم گيري، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصميم است در صورتي كه اطلاعات مورد نياز به صورتي نامتقارن بين افراد توزيع شود، )انتقال اطلاعات به صورت نابرابر بين مردم صورت گيرد) مي تواند نتايج متفاوتي را نسبت به موضوعي واحد سبب
تناوب گزارشگری ، مي تواند عدم تقارن اطلاعاتي و مسأله انتخاب نادرست را تحت تاثیر قرار دهد اين اثر داراي دو بخش است: اولا، وجود اطلاعات بيشتر در اختيار عموم، دست يابي مبادله گران به اطلاعات محرمانه و خصوصي را مشكل تر و هزينه برتر مي سازد . در نتيجه ، احتمال كمتري وجود دارد كه سرمايه گذاران داراي اطلاعات خصوصي شوند، كه اين امر احتمال مبادله با يك سرمايه گذار با اطلاعات بهتر را كاهش مي دهد ؛ ثانيا تناوب گزارشگری مالی، عدم قطعيت راجع به ارزش شركت را كاهش مي دهد كه آن نيز به نوبه خود، مزيت اطلاعاتي بالقوه يك سرمايه گذار آگاه را كاهش مي دهد. هر دو اثر، ميزاني را كه سرمايه گذاران غيرآگاه در قيمتها نياز به حمايت و مصونيت دارند، راكاهش می دهد دومين طريقي كه تناوب گزارشگری مالی، عدم تقارن اطلاعاتي را تحت تأثير قرار مي دهد، تغيير دادن انگيزه جستجو براي اطلاعات خصوصي است . نتايج پژوهش ورچيا حاكي از آن است كه اطلاعات عمومي افشا شده توسط شركت، جايگزين كاملي براي اطلاعات خصوصي است و به طور كلي، ميزان تمايل سرمايه گذاران به تحصيل اطلاعات خصوصي هزينه بر، با افزايش ميزان اطلاعات عمومي افشا شده شركت، كاهش مي يابد.
دياموند (1985) نيز به اين نتيجه رسيد كه انگيزه هاي سرمايه گذاران براي تحصيل اطلاعات خصوصي با افزايش افشاي اطلاعات عمومي توسط شركتها، كاهش مي يابد. به طور كلي، احتمال بيشتري وجود دارد كه شركت ها با تناوب گزارشگری مالی ، اطلاعات عمومي با اهميت را به موقع و همچنين اطلاعات آتي را ارائه كنند. بنابراين، انتظار مي رود كه افزایش تناوب گزارشگری مالی، انگيزه جستجو براي اطلاعات خصوصي را كاهش دهد.
3 – 1 . اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به اقتصاد نوپای ایران و بورس نوظهور کشورمان ضرورت دارد تا به موضوع بررسی تاثیر تناوب گزارشگری مالی بر روی عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شود که آیا چنین ارتباطی در بازار ایران مصداق دارد. لذا اهمیت این تحقیق از دو جنبه مطرح است اول اهمیت نظری تحقیق که بررسی تاثیر تناوب گزارشگری مالی بر روی عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه سهام در بازار ایران را مطرح می کند و دوم اهمیت کاربردی آن که نتیجه این تحقیق می تواند برای مدیران، سهامداران و سازمان بورس اوراق بهادار و حسابرسان در تصمیمگیری حائز اهمیت باشد.
4 – 1 . اهداف تحقیق
هدف کلی از این تحقیق بررسی تاثیر تناوب گزارشگری مالی بر روی عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراین سایر اهداف تحقیق به شرح زیر تدوین می گردد:
تعیین رابطه بین فراوانی گزارشگری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران .
تعیین رابطه بین فراوانی گزارشگری و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران .
اهدف فرعی:
5 – 1 . سوالات تحقیق
بر اساس مطالب ارائه شده در بالا سوالات اصلی این تحقیق به صورت زیر تدوین می گردد:
آیا بین تناوب گزارشگری مالی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین تناوب گزارشگری مالی و هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد؟
6 – 1 . فرضیات تحقیق
جهت رسیدن به اهداف تحقیق و پاسخگویی به سوالات تحقیق فرضیه های این مطالعه به شرح ذیل تدوین می گردد:
فرضیه 1: بین تناوب گزارشگری مالی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.) فراوانی گزارشگری بیشتر، هزینه سرمایه را کاهش می دهد.(
فرضیه2: بین تناوب گزارشگری مالی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.) فراوانی گزارشگری بیشتر، هزینه سرمایه را کاهش می دهد.(
7 – 1 . جامعه و نمونه آماری
جامعه آماري تحقيق حاضر را كليه شركت هاي پذ يرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشكيل مي دهند. براي تعيين نمونه مورد مطالعه، شركت هايي از جامعه آماري ياد شده، انتخاب می شوند كه :
پايان سال مالي آنها 29 اسفند ماه باشد،
از سال1385 تا 1390، در بورس حضور داشته باشند،
شركت بين سال هاي 1385 تا 1390 ، تغيير سال مالي نداشته باشد،
شرکت نباید در گروه واسطه گری مالی باشد(بانک ها، نهاد ها، سرمایه گزاری ها و..)
اطلاعات مورد نیاز شرکت، در دسترس باشد
نمونه آماری عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگیهای اصلی جامعه باشد(عادل آذر،1384،ج 1،ص 6 ). لذا ، نمونه گیری ها براساس نمونه گیری حذفی انتخاب شده است.بدین صورت که شرکتها باید شرایط ویژه که در بخش جامعه آماری ذکر شد را دارا باشند. بنابراین با توجه به موارد بالا 81 شرکت به عنوان شرکتهای مورد بررسی از سال 1385 تا سال 1390 مورد بررسی قرار گرفتند.
8– 1 . متغیرهای تحقیق .
متغیر های وابسته : متغیرهای وابسته در این پژوهش شامل هزینه سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی می باشد.
متغیر مستقل : تناوب گزارشگری مالی.
9 – 1 . تعريف واژگان كليدي
عدم تقارن اطلاعاتی1 : اگر در بازار سرمایه اشخاصی وجود داشته باشند که اطلاعات بیشتر و با کیفیت تری نسبت به دیگران داشته باشند عدم تقارن اطلاعاتی رخ می دهد.
تناوب گزارشگری مالی: این اصطلاح تقریبا تمامی فرآیند گزارشگری مالی را در بر می گیرد که شامل افشای کلیه واقعیت های بااهمیت و مربوط، درباره رویدادها و فعالیت های مالی واحدهای انتفاعی به ویژه شرکتهای سهامی عام است.
قیمت پیشنهادی خرید2 : قیمتی که بازارساز اوراق بهادار را می خرد
قیمت پیشنهادی فروش3 : قیمتی که بازارساز اوراق بهادار را می فروشد.
هزینه سرمایه : نرخ بازدهی است که تامین کنندگان سرمایه،اعم از صاحبان سهام و قرض دهندگان،در ازای تامین سرمایه،طلب می کنند.بعبارت دیگر هزینه سرمایه برابراست با هزینه فرصت سرمایه برای تامین کنندگان سرمایه که با استفاده از مدل CAPM مورد سنجش قرار گرفته است.
مدل 4CAPM:مدلی است که مى‏توان براى برآورد هزینه سهام سرمایه استفاده کرد.
مدل فاما و فرنچ : مدلی است که می توان برای برآورد هزینه سهام سرمایه استفاده کرد.
10 – 1 . خلاصه فصل
در این فصل به ارائه کلیات تحقیق پرداخته شد و طرح کلی تحقیق مشخص گردید. موارد ذکر شده در این فصل شامل مقدمه، بیان موضوع تحقیق، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، اهداف اساسی تحقیق، سوالات و فرضیات تحقیق و همچنین روش تحقیق بودند.
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
1 – 2 . مقدمه
در این پژوهش به دنبال رابطه بین تناوب گزارشگری مالی با هزینه سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی خواهیم بود يكي از عوامل موثر در تصميم گيري، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصميم است در صورتي كه اطلاعات مورد نياز به صورتي نامتقارن بين افراد توزيع شود، (انتقال اطلاعات به صورت نابرابر بين مردم صورت گيرد) مي تواند نتايج متفاوتي را نسبت به موضوعي واحد سبب شود . بنابراين، قبل از اين كه خود اطلاعات براي فرد تصميم گيرنده مهم باشد، اين كيفيت توزيع اطلاعات است كه بايد به صورت دقيق مورد ارزيابي قرار گيرد.
در این فصل، ابتدا به بحث پیرامون تناوب گزارشگری مالی و همچنین عدم تقارن اطلاعات خواهیم پرداخت در ادامه فصل، مباحث مرتبط با هزینه سرمایه پرداخته می شود. در پایان نیز به برخی از مهم ترین پژوهش های انجام شده در ارتباط با موضوع پژوهش حاضر پرداخته خواهد شد.
2 – 2 . نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان
توسعه اقتصادی و بوجود آمدن شرکتهای سهامی بزرگ که شامل هزاران سهامدار می باشند موجب گردید تا امکان حضور مالکین در شرکت و آگاهی از فعالیتهای آن وجود نداشته باشد. لیکن این افراد همواره جهت حفظ منافع خود علاقمند به اطلاع از وضعیت و عملکرد شرکتها می باشند. همچنین سایر سرمایه گذاران بالقوه، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان نیز برای تصمیم گیری نیاز به آگاهی از وضعیت و عملکرد شرکتها دارند.
لذا به منظور پاسخگویی به نیازهای استفاده کنندگان، حسابداری به تهیه و گزارش اطلاعات می پردازد اما با توجه به گروه های مختلف استفاده کننده با مقاصد گوناگون، نیازهای متنوعی وجود دارد. سرمایه گذاران در مورد خرید؛ فروش یا نگهداری سهام خود تصمیم گیری می کنند و معمولا علاقمند به آگاهی از توان سود آوری امکان افزایش سود هر سهم و تداوم فعالیت شرکت هستند در حالی که اعتبار دهندگان درباره اعطای و میزان و مدت اعتبار به واحد تجاری تصمیم گیری می کنند و علاقمند به آگاهی از جریان نقدی آتی شرکت و توانایی واحد تجاری در بازپرداخت به موقع بدهیها هستند. همچنین سایر استفاده کنندگان نظیر دولت؛ کارکنان، مشتریان و … نیز نیازهای اطلاعاتی متفاوتی دارند. لیکن طبق استانداردهای حسابداری، بر نیازهای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان به عنوان اشخاصی که دریافت کننده و استفاده کننده اصلی صورتهای مالی می باشند تاکید شده است.
لذا حسابداری به منظور تامین نیاز اطلاعاتی استفاده کنندگان صورتهای مالی را تهیه می کند و استفاده کنندگان اساسی نیز سرمایه گذاران و اعتباردهندگان شناخته شده اند.
3 – 2 . ویژگی های کیفی اطلاعات مالی
به خصوصیاتی که موجب می شوند اطلاعات صورتهای مالی برای استفاده کنندگان مفید باشند ویژگیهای کیفی اطلاق می شود.
در یک طبقه بندی کلی ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی به ویژگیهای کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات صورتهای مالی و ویژگیهای کیفی مرتبط با چگونگی ارائه اطلاعات تقسیم می شود.
1 – 3 – 2 .مربوط بودن5
اطلاعاتی مربوط تلقی می شود که بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان موثر واقع شود مربوط بودن یکی ویژگی نسبی است بنابراین اطلاعاتی مربوط تلقی می شود که بر تصمیمات استفاده کنندگان درباره نتایج رویدادهای گذشته و پیش بینی نتایج رویدادهای حال و آینده موثر واقع شود. و شامل اچزای« ارزش تائیدکنندگی و پیش بینی» و « انتخاب خاصه» می باشند.
اطلاعات مالی باید قابلیت پیش بینی و تائیدکنندگی داشته باشد یعنی به کمک آن بتوان به ارزیابی وضعیت و عملکرد آینده پرداخت و یا موجب تائید یا تصحیح انتظارات قبلی شود.
جهت نمایش اقلام صورتهای مالی بر حسب پول چندین خاصه مانند بهای تمام شده، ارزش جایگزینی، ارزش فروش و … وجود دارد. لیکن انتخاب خاصه قلم مورد نمایش باید براساس مربوط بودن آن به تصمیمات استفاده کنندگان باشد.
2 – 3 – 2. قابلیت اتکا6
قابلیت اتکاء اطلاعات به میزان درستی و صحت آن بستگی دارد. و بین استفاده کنندگان مختلف متفاوت است. برای اینکه اطلاعات حسابداری قابلیت اتکاء داشته باشد، باید صادقانه معرف ارزشهایی باشد که انتظار می رود ارائه کند، بطور بی طرفانه و عینی تهیه شده باشد، و قابل رسیدگی و اثبات باشد. این ویژگی شامل اجزاء « بیان صادقانه» ، « بیطرفی»، « کامل بودن» ، « احتیاط» و « رجحان محتوا بر شکل» می باشد.
بدلیل وجود تضاد میان ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی ممکن است اطلاعاتی دارای ویژگی مربوط بودن باشد ولی قابلیت اتکاء نداشته باشد. و افشاء آن گمراه کننده باشد. اما هر چند مربوط بودن یکی از ویژگیهای کیفی اساسی اطلاعات مالی است لیکن قابلیت اتکاء اطلاعات نیز یک واقعیت و ویژگی کیفی اساسی برای اطلاعات مالی محسوب می شود.
3 – 3 – 2 . قابلیت مقایسه7
استفاده کنندگان اطلاعات مالی بمنظور تصمیم گیری به مقایسه عملکرد واحدهای تجاری مختلف، با هم و یا مقایسه عملکرد یک واحد تجاری در طول زمان می پردازند لذا استفاده شرکتها از روشهای یکسان جهت عملیات مشابه و حفظ ثبات رویه در طول زمان، موجب یکنواختی و قابلیت مقایسه اطلاعات مالی می شود. رعایت استانداردهای حسابداری موجب می شوند اطلاعات مالی قابل مقایسه گردند.
حفظ یکنواختی نباید موجب نادیده گرفته شدن تغییرات لازم در بکارگیری استاندارهای حسابداری بدلیل تغییر در شرایط اقتصادی و یا استفاده از روشهای حسابداری بهتر شود.
قابلیت مقایسه شامل اجزاء « ثبات رویه » و « افشاء مناسب» می باشد.
4 – 3 – 2 . مفهوم بودن8
اطلاعات مالی برای اشخاصی تهیه می شود که فرض می شود دانش معقولی از حسابداری دارند و یا توجه به این دانش، اطلاعات مالی برای آنها قابل فهم می باشد. لذا از آنجائیکه سطح دانش استفاده کنندگان یکسان نمی باشد اطلاعات مالی ارائه شده نمی تواند تضمین کننده درک تمامی استفاده کنندگان آن باشد. لذا می توان گفت اطلاعات مالی ارائه شده باید برای افرادی که دانش معقولی از حسابداری دارند قابل فهم باشد به همین دلیل این ویژگی کیفی را خاص استفاده کننده می دانند.
ویژگی قابل فهم بودن شامل اجزاء « میزان توان استفاده کننده » و « تجمیع و طبقه بندی » می باشد.
محدودیتهای اعمال ویژگی های کیفی
در اعمال ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری باید عواملی چون « فزونی منافع بر مخارج» ، «به موقع بودن» و « موازنه بین ویژگیهای کیفی» را لحاظ نمود.
یک عامل مهم که همواره باید مورد توجه تهیه کنندگان باشد. فزونی منافع حاصل از اطلاعات بر مخارج تهیه و ارائه آن است هر چند محاسبه منافع و مخارج اطلاعات بسیار مشکل است لیکن این امر یک فرآیند قضاوتی است. همچنین زمانی اطلاعات مالی برای استفاده کنندگان مفید می باشد که به موقع در اختیار او قرار گیرد. استفاده از دوره های مالی جهت ارائه اطلاعات مالی نیز به همین منظور می باشد. از آنجائیکه نوعی تضاد بین ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی وجود دارد لذا نوعی توازن بین ویژگیهای کیفی لازم می باشد. این توازن بر مینای قضاوت درمورد اهمیت نسبی هر ویژگی کیفی با توجه به شرایط موجود برقرار می شود.
محتوای اطلاعات مالی
اطلاعات صورتهای مالی که برای استفاده کنندگان تهیه می شود شامل بخشهای مختلفی است که هر یک اطلاعات خاصی را شامل می شوند لذا سودمندی این اطلاعات با توجه به فواید آنها برای استفاده کنندگان مشخص می شود.
بطور کلی گزارش مالی در قالب صورتهای مالی شامل صورتهای مالی اساسی و یادداشتهای پیوست به عنوان جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.
4 – 2 . رابطه اطلاعات حسابداری با هدفهای تهیه آن
این بحث که همه اطلاعات باید با توجه به اهداف آنها ارزیابی شوند از قدیمیترین مباحث در حسابداری بوده است. پیتون در سال 1922 به این نتیجه رسید که « حسابداری رشته هدفداری است و هر فرض، اصل و یا روش نهایتا باید براساس هدفهای موردنظر توجیه گردد».9
انجمن حسابداران آمریکا در بیانیه تئوری حسابداری چنین می نویسد « در تدوین استاندارها معیار جامع، مفید بودن اطلاعات است».
همچنین چمبرز بیان می کند. « برای اینکه اطلاعات حسابداری مفید باشد ضرورت استفاده از نوعی مفهوم تئوری قابل آزمون است. تا بتوان براساس آن روشهای مفید را از روشهای غیر مفید متمایز ساخت. علت اصلی بوجود آمدن روشهای متفاوت و متضاد درحسابداری فعلی، عدم استفاده از مفاهیم و تئوریهای قابل آزمون است.»
یکی از دلایل اصلی، ناتوانی در آزمون مثمر ثمر بودن اطلاعات حسابداری، تفسیرهای متفاوت از واژه « مفید بودن» است. لیکن تقریبا بدون استثناء ادبیاتی که در این زمینه وجود دارد موضوع مفید بودن را به تسهیل درتصمیم گیری مرتبط ساخته است.
5 – 2 . تناوب گزارشگری مالی
تناوب گزارشگری مالی ( افشاء مناسب) در حسابداري واژهاي فراگير است و تقريياً تمامي فرآيند گزارشگري مالي را در برمي گيرد. يكي از اصول اوليه حسابداري، اصل افشاي کليه واقعيتهاي با اهميت و مربوط درباره رويدادها و فعاليتهاي مالي واحدهاي انتفاعي به ويژه شرکتهاي سهامي عام است.
هدف از افشای این اطلاعات، کاهش توزیع نادرست اطلاعات موثر در تصمیم گیری استفاده کنندگان، در بازار سرمایه است. در صورتی که اطلاعات، نادرست توزیع شود، گروهی دارای اطلاعات بیش تری خواهند بود که این امر باعث به وجود آمدن شرایطی خواهد شد که به تصمیم گیری نادرست گروه دارای اطلاعات کمتر، می انجامد و به عبارت دیگر، منجر به انتخاب نادرست آنها خواهدشد. انتخاب نادرست، به وضعیتی اطلاق می شود که در بازار، یک شخص یا گروهی از اشخاص، نسبت به سایر اشخاص یا گروههای بازار، در مبادلات دارای مزیت اطلاعاتی داشته باشند.
6 – 2 . هدف افشاى اطلاعات مالى
هدف از افشا در گزارشگري مالي، ارائه اطلاعات لازم براي نيل به مقاصد زير است:
الف – ارزيابي عملكرد واحد انتفاعي
ب – قضاوت در مورد چگونگي استفاده واحد انتفاعي از منابع موجود
ج – پيش بيني روند سودآوري واحد انتفاعي در آينده
بنابراين، اطلاعاتي که از طريق گزارشهاي مالي ارائه مي شود بايد قابل اعتماد، مربوط، مناسب و کامل باشد. درافشاي اطلاعات مالي بايد نيازها و خواستهاي سرمايه گذاران اصلي، موسسات سرمايه گذاري، اعتباردهندگان و تحليل گران مالي مورد توجه قرار گيرد.
افشاء مفهومي نسبي است، اما بعد از اين که مشخص شداطلاعات مالي براي چه اشخاصي و با چه هدفي ارائه مي شودافشا بايد به عنوان يكي از هدفهاي اساسي ارائه صورتهاي مالي مد نظر قرار گيرد مربوط ترين اطلاعات مالي بايد به شكل کمي تلخيص و حتي المقدور در متن صورتهاي مالي و سپس در يادداشتهاي همراه صورتهاي مزبور ارائه شود. اطلاعات توصيفي تنها بايد به شكل خلاصه و مفيد در متن صورتهاي مالي آورده شود و توصيف جزئيات بايد از طريق يادداشتهاي همراه صورتهاي مزبور انجام گيرد.
افشاء به عنوان یکی از مفروضات بنیادی دستوری مطرح شده است تا از گمراهی استفاده کنندگان گزارش های مالی جلوگیری کند. واژه افشاي اطلاعات در گسترده ترين مفهوم خود به معني ارائه اطلاعات است. حسابداران مي كوشند تا اين عبارت را به مفهومي محدودتر به كاربرند و هدف آنها ارائه اطلاعات مالي درباره شركت است كه از طريق گزارش هاي مالي ارائه مي شود. گاهي مفهوم اين عبارت باز هم محدودتر مي شود و مقصود اطلاعاتي است كه در محتواي صورتهاي مالي گنجانده نمي شود. موضوع افشاي اطلاعات در ترازنامه، صورت سودو زيان و صورت جريان وجوه نقد تحت عنوان شناخت و اندازه گيري يا ارزشيابي اقلام قرار دارد. مفهوم افشاء به اطلاعات مالی مربوط در متن و همراه با صورتهای مالی اساسی، شامل روشهای بکارگرفته شده در تهیه صورتهای مالی اشاره دارد. افشای اطلاعات همراه با صورتهای مالی و یا خارج از متن صورتهای مالی شامل موارد زیر است :
تهیه و گزارش صورتهای مالی مکمل نظیر صورتهای مالی تورمی.
افشای اطلاعاتی که نمی توان آنها را در متن صورتهای مالی گزارش کرد از طریق یادداشتهای همراه صورتهای مالی.
افشای رویدادهای با اهمیت بعد از تاریخ صورتهای مالی از طریق یادداشتهای همراه.
پیش بینی عملیات سال آینده.
تجزیه و تحلیل مدیریت از عملیات در گزارش های سالانه.
7 – 2 . سطوح افشاء
در بيانيه شماره 5 سطوح مختلف افشاء به شرح  ذيل قيد شده است:
1 – 7 – 2 . افشای مناسب
مفهوم افشای مناسب مورد استفاده بیشتری قرار می گیرد و به معنای ارائه حداقل اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان به نحوی است که آنان را گمراه نکند.
2 – 7 – 2 . افشای منصفانه
مفهوم افشای منصفانه به معنای دنبال کردن هدفی اخلاقی است که تمامی گروههای استفاده کننده را به یک اندازه مورد توجه قرار می دهد.
3 – 7 – 2 . افشای کامل
افشای کامل نیز ارائه تمامی اطلاعات مربوط را در بر می گیرد
اشکال افشاء
علاوه بر اطلاعات کمی که در صورتهای مالی سنتی ارائه می شود تامین اطلاعات مربوط به قسمتهای متشکله واحدهای انتفاعی، پیش بینی های مالی، تاریخچه فعالیت واحد انتفاعی، رویه های حسابداری، تغییرات حسابداری و رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه نیز مورد توجه و تاکید قرار داشته است.
8 – 2 . روشهای افشاء
شکل و ترتیب صورتهای مالی
اصطلاحات و ارائه مطالب توصیفی اطلاعات داخل پارانتز
یادداشت های همراه صورتهای مالی
صورتها و جداول مکمل
نکات مندرج در گزارش حسابرسی
گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی
9 – 2. عدم تقارن اطلاعاتی
به طور کلی زمانیکه نمایندگان (افراد درون سازمانی)، در یک سوی بازار از اطلاعات بهتر و بهنگام تری (مزیت اطلاعاتی) در مورد شرکت نسبت به سایر گروهها (افراد برون سازمانی) در سوی دیگر بازار برخوردار باشند به اصطلاح می گویند که بازار دارای ویژگی عدم تقارن اطلاعاتی است. وجود اطلاعات نامتقارن در بازار به مسئله گزینش مغایر(معکوس) در معاملات منجر می شود که نهایتا ناکارآمدی بازار را به همراه خواهد داشت(25). افزایش عدم تقارن اطلاعاتی اثر نامطلوبی بر هزینه سرمایه شرکت خواهد داشت زیرا تامین کنندگان نقدینگی برای حفاظت از خود در برابر ریسک گزینش مغایر، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را افزایش می دهند که این امر باعث کاهش عمق بازار شده و در نتیجه به کاهش نقدینگی می انجامد بنابراین مسئله گزینش مغایر همواره هزینه هایی را به همراه خواهد داشت،
يكي از عوامل موثر در تصميم گيري، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصميم است در صورتي كه اطلاعات مورد نياز به صورتي نامتقارن بين افراد توزيع شود، (انتقال اطلاعات به صورت نابرابر بين مردم صورت گيرد) مي تواند نتايج متفاوتي را نسبت به موضوعي واحد سبب شود . بنابراين، قبل از اين كه خود اطلاعات براي فرد تصميم گيرنده مهم باشد، اين كيفيت توزيع اطلاعات است كه بايد به صورت دقيق مورد ارزيابي قرار گيرد.
زماني كه عدم تقارن اطلاعاتي در رابطه با سهام يك شركت افزايش يابد، ارزش ذاتي آن با ارزشي كه سرمايه گذاران در بازار س رمايه براي سهام مورد نظر قايل مي شوند متفاوت خواهد بود . درنتيجه، ارزش واقعي سهام شركت ها با ارزش مورد انتظار سهامداران تفاوت خواهد داشت.( دیاموندو ورچیا 1994).
آنچه در بازارهاي سرمايه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه بسياري از افرادي كه اقدام به سرمايه گذاري مي كنند، مردم عادي هستند كه تنها راه دسترسي آن ها به اطلاعات مهم، اطلاعيه هايي است كه از جانب شركت ها منتشر مي شود . يك نمونه از اين نوع اطلاعيه ها را مي توان اعلان سود برآوردي هر سهم دانست كه در آن سود پيشنهادي هرسهم از جانب شركت پيش بيني شده و به اطلاع عموم رسانده مي شود. حال اگر در بين سرمايه گذاراني كه در بازارهاي سرمايه مشغول فعاليت بوده، افرادي باشند كه از نظر اطلاعاتي نسبت به سايرين در موقعيت بهتري قرار داشته باشند و به عنوان مثال از اعلان هايي كه قرار است درباره سود صورت پذيرد مطلع باشند قادر خواهند بود تا بر عرض ه و تقاضاي بازار تاثير گذاشته و به اصطلاح، منجر به بروز شكاف قيمت ها شوند دليل اصلي آن نيز وجود عدم تقارن اطلاعاتي در بازار سرمايه است كه بر طبق آن افراد مطلع از اعلان سود (و يا هرخبر با اهميت ديگر ) را نسبت به سایرین در موقعیت تصمیم گیری مناسب تری قرار می دهد.
يكي از نكات مهمي كه همواره در مورد بازارهاي سرمايه به ويژه بورس هاي اوراق بهادار مطرح مي شود، بحث كارايي بازار است كه بر طبق آن تمامي اطلاعات موجود در بازار، اثرات خود را بر روي قيمت سهام منعكس مي كنند . شايد بتوان از ديدگاه فرضيه بازار كارا، دليل وجودی حسابداري را عدم تقارن اطلاعاتي بيان كرد كه در آن يكي از طرفين مبادله، اطلاعات بيشتري را نسبت به طرف مقابل در اختيار دارد . اين امر به علت وجود معاملات و اطلاعات دروني به وجود مي آيد.
حتي اگر قيمت بازار اوراق بهادار كاملا ” منعكس كننده اطلاعات باشد باز هم اين احتمال وجود دارد كه افراد درون سازماني بيش از افراد برون سازماني در مورد وضعيت كيفي شركت اطلاعات بيشتري در اختيار داشته باشند و بتوانند به واسطه اين مزيت اطلاعاتي در براي كسب منافع بيشتر اقدام كنند . در اينجا است كه يكي از زير شاخه هاي بحث عدم تقارن اطلاعاتي موسوم به “گزينش (انتخاب) مغاير نمايان مي شود . گزينش مغاير به وضعيتي اطلاق مي شود كه در آن فروشندگان، اطلاعاتي در اختيار دارند كه خريداران از آن بي اطلاع هستند (و بالعكس)، كه اين امر دقيقا ” قبل از وقوع معامله به وجود مي آيد . زماني كه معامله گران در بازار از وجود افراد غير مطلع آگاه شوند مساله گزينش مغاير افزايش مي يابد . در اين حالت افزايش سطح عدم تقارن اطلاعاتي از طريق گسترش تفاوت دامنه پيشنهادي قيمت خريد و فروش سهام نشان داده مي شود و بازارگردان ها از افزايش اين تفاوت براي جبران ريسك گزينش مغاي ر بهره مي گيرند . به عبارت ديگر، حضور افراد ناآگاه در بازار سرمايه اين امكان را فراهم مي سازد تا سرمايه گذاران حرفه اي نرخ بازده بالاتري به دست آورند معمولا زماني كه اطلاعات تازه اي از وضعيت شركت ها در بازار منتشر مي شود، اين اطلاعات توسط تحليل گران، سرماي ه گذاران و ساير استفاده كنندگان مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و بر مبناي آن، تصميم گيري نسبت به خريد و يا فروش سهام صورت مي پذيرد . اين اطلاعات و نحوه واكنش به آن ها بر رفتار استفاده كنندگان، به ويژه سهامداران بالفعل و بالقوه تاثير گذاشته و باعث افزايش و يا كاهش قيمت و حجم مبادلات سهام مي شود، زيرا نحوه برخورد افراد با اين اطلاعات جديد نوسانات قيمت ها را شكل مي دهد . بنابراين، در صورت انتشار محرمانه و ناهمگون اطلاعات، واكنش هاي متفاوتي را از سوي سرمايه گذاران به واسطه وجود عدم تقارن اطلاعاتي در بازار سرمايه ش اهد مي باشيم كه اين امر تحليل هاي نادرست و گمراه كننده اي را از وضعيت جاري بازار به همراه خواهد داشت . مطالب يادشده مي تواند بيان گر اهميت موضوع عدم تقارن اطلاعاتي و تاثير غير قابل انكار آن بر روي تصميم گيري هاي اقتصادي افراد باشد.
موضوع عدم تقارن اطلاعاتی که به قضیه لیمو نیز معروف است، توسط آقای آکرلوف در سال 1970 مطرح شد و در سال 2001 جایزه نوبل را برای ایشان و دو دانشمند دیگر در این موضوع به ارمغان آورد.
قانون لیمو : در آمریکا یکی از روشهای مبارزه با بازارهای غیر شفاف ایجاد نوعی گارانتی ملی با پشتیبانی قانونی معروف به قانون لیمو است. مثلا اگر کسی کالایی بخرد و بعدا مشخص شود که آن کالا نامرغوب بوده است، قانون از او حمایت می کند.
1 – 9– 2 . اثرات عدم تقارن اطلاعاتی
هر چه عدم تقارن اطلاعاتی در یک بازار بیشتر باشد، یا به عبارتی بازار غیر شفاف تر باشد، کارایی آن کمتر خواهد بود و نسبت تعداد مبادلات موفق کاهش خواهد یافت.
فرض کنید یک فروشنده خدمات خوب ارائه کند، او متوجه می شود که دیگر رقبا خدمات پایین تری ارائه می دهند و قیمت کمتری هم به خریدار می دهند و خریدار نیز چون متوجه این امر نیست، از آنها خرید می کند. در این حالت فروشنده سعی می کند سطح خدماتش را آنقدر پایین بیاورد که به مرز اطلاعات خریدار برسد. از طرف دیگر خریدار، چون نمی تواند سطح کیفی خدمات فروشنده را به طور دقیق ارزیابی کند، کیفیت خدمات او را در حد میانگین شرکت های هم رده اش برآورد می کند. بنابر این باز هم از فروشنده هایی که بالاتر از میانگین می فروشند خرید نمی کند و فروشنده های خوب مجبور می شوند کیفیت خدماتشان را پایین تر بیاورند. این ماجرا آنقدر تکرار می شود که بازار به حالت تعادل می رسد و تقریبا همه با یک سطح کیفی و قیمتی خرید و فروش می کنند. در این حالت تعادل، عدم تقارن اطلاعاتی بسبار کم شده است
10 – 2 . افشای اطلاعات و هزینه سرمایه
افشاء برای گروهی خاصی از سرمایه گذاران منجر به دستیابی اطلاعات خصوصی برای این گروه از سرمایه گذاران می گردد که این امر منجر به گمراهی اعتماد گروه دیگر از سرمایه گذاران و عدم تمایل آنها به سرمایه گذاری می گردد. از این رو، سرمایه گذاران با عدم اطلاعات یا اطلاعات ناکافی، نرخ هزینه سرمایه ( نرخ بازده مورد انتظار) را تا سطح ریسک عدم افشاء اطلاعات، افزایش می دهند. سرمایه گذاران با اطلاعات ناکافی، در یک خطر اطلاعاتی هستند از این رو، آنها در تلاش هستند که دارایی هایی را نگهداری نمایند که خطرهای ناشی از عدم افشاء کافی اطلاعات را کاهش دهند. این تمایل سرمایه گذاران، منجر به کاهش قیمت سهام و افزایش هزینه سرمایه می گردد.
بنا به اهمیت عدم تقارن اطلاعاتی، تخصیص تصمیمات سرمایه گذاری در بین سهام متفاوت، بر مبنای اطلاعات در دسترس صورت می گیرد. این تخصیص در ادامه منجر به تعادل قیمت های سهام و هزینه سرمایه می گرد.( لمبرت و همکاران10 2007)
از منافع حاصل از افشای بیشتر اطلاعات، می توان به کاهش هزینه سرمایه، اشاره نمود. از این دو طریق می توان اثبات نمود که افشای بیشتر با تحمل هزینه سرمایه کمتر در ارتباط است.
اول : افشای بیشتر اطلاعات، نقدینگی سهام در بازار را افزایش می دهد و بدین وسیله، هزینه سرمایه را از طریق کاهش هزینه انجام معامله یا افزایش تقاضاء برای اوراق بهادار شرکت، کاهش می دهد. هزینه سرمایه، برای اوراق بهادار دارای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش، بیشتر است. زیرا سرمایه گذاران بابت تحمل هزینه اضافی معامله، خواهان بازده بالاتری هستند. افشای اطلاعات، این امکان را به شرکت می دهد که با کاهش تفاوت بین قیمت خریدقیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید