معاونت پژوهش و فنآوری
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به اینکه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاسداشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضاء هیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد میگردیم اصول زیر را در انجام فعالیتهای پژوهشی مدنظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:
1- اصل حقیقتجویی: تلاش در راستای پیجویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهانسازی حقیقت .
2- اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان، حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق .
3- اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش .
4- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش .
5- اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانبداری غیر علمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار .
6- اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمانها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق .
7- اصل احترام: تعهد به رعایت حریمها و حرمتها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمت شکنی .
8- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد .
9- اصل برائت: التزام به برائتجویی از هرگونه رفتار غیرحرفهای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبههای غیرعلمی میآلایند
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد علوم و تحقیقات گیلان
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری(M.A)
عنوان:
بررسي تأثير اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی
استاد راهنما :
دکتر علی اکبر اربابیان
نگارنده:
مهدی صفرزاده یلی بلاغ

سال تحصیلی 1393
تقدیم به :

« يـگانـه حـسـابـدار گـيـتـي»
پيشگاه ملـكوتي يگـانه منجي عالـم بشريت حضرت حجــة ابن الحسن(ارواحنا فداله) و رهــروان و منتظـران حـضرتش به خـصوص ارواح طـيبه شهـداي اين مرز وبـوم اسلامي كه با اهداي خون پاكـشان بستـرمـناسب تحصـيل و تهـذيب را فـراهم نمودند.
پـدر و مـادر گـرامـيـم
آنان كه وجودم برايشان همه رنج بود و وجودشان برايم همه مهـر
توانشان رفت تا به توانايي برسـم
ومويشان سفيد گشت تا رويم سفيد بمانـد
آنان كـه فـروغ نگاهـشان ٬ گـرمي كلامـشان و
روشني رويشان سـرمايه هاي جـاوداني مـن است
آنان كه راستي قامتـم در شكستگي قامتشان تجـلي يـافت
در بـرابـر وجود گراميشان زانوي ادب بـر زمين مي نهـم
وبا دلي مـملو از عشق ومحبـت و خضـوع
بـردستانـشان بـوسه مي زنـم
سرو وجودشان هـميشه سرسبـز و استـوار بـاد
سپاسگزاری:
سپاس ايزد منان را كه توفيق فراگيري علم را بر من عطا فرمود و مرا در كوران مشكلات و سختي‌ها ياري نمود، تا اين رساله را با موفقيت به پايان برسانم.در طول دوران تحصيلي و تهيه اين پايان نامه از راهنمايي ها و مساعدت‌‌هاي اساتيد و دوستان عزيزي بهره ‌برده‌ام كه در اينجا لازم است از همه ايشان مراتب سپاس قلبي و تشكر خالصانه خود را داشته باشــــم.
از اساتید فرهيخته جناب آقاي دكتر علی اکبر اربابیان به عنوان استاد راهنما و آقای دکتر غلامرضا محفوظی به عنوان مدیر گروه حسابداری كه نهايت همكاري را با اينجانب داشته اند از صميم قلب تقدير و تشكر مي نمايم همچنين از اساتيد محترم هيات داور آقايان دكترمحسن محمد نوربخش لنگرودی و دكتر سینا خردیار كه مرا از پيشنهادات ارزنده خود در مراحل پاياني كار بهره مند ساختند نهايت سپاس گذاري را به جا مي آورم .
در پايان از مديريت محترم پ‍‍ژوهش دانشكده و به ویژه سركار خانم صفری و تمامي پرسنل و عزيزاني كه مرا از وجود ارزشمندشان در گردآوري و تدوين اين تحقيق بي نصيب نگرداندند نهايت تقدير و تشكر را دارم و برايشان آرزوي توفيق روز افزون را از درگاه خداوند متعال مسئلت مي كنم.

پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات گیلان
حوزه معاونت پژوهشی
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه تحصیلی
اینجانب مهدی صفرزاده یلی بلاغ دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته حسابداری که در تاریخ 22/06/1393 از پایان نامه / رساله خود تحت عنوان بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی با کسب نمره نوزده و نیم و درجه عالی دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد میشوم :
این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران ( اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و ….) استفاده نمودهام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آنرا در فهرست مربوطه ذکر و درج کردهام.
این پایان نامه/ رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه یا رساله را داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد، مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را میپذیرم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلیام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی: مهدی صفرزاده یلی بلاغ
تاریخ و امضاء:
فهرست مطالب شماره صفحه
چکیده1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه3
1-2 بیان مساله3
1-3 اهمیت موضوع تحقیق5
1-4 اهداف تحقیق6
1-5 سوالات تحقیق6
1-6 فرضیه های تحقیق6
1-7 مدل تحقیق7
1-8 متغیرها و واژه هاي كليدي7
1-9 حدود مطالعاتی12
1-9-1 قلمرو مکانی تحقیق12
1-9-2 قلمرو زمانی تحقیق12
1-9-3 قلمرو موضوعي تحقیق12
فصل دوم: مرور ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1 مقدمه15
2-2 مبانی نظری تحقیق15
2-2-1 تعریف اخلاق15
2-2-1-1 تعاریف و دیدگاه بزرگان از اخلاق16
2-2-1-2 اهمیت اخلاق16
2-2-1-3 انواع اخلاق17
2-2-2 اخلاق حرفه ای17
2-2-2-1 مفهوم اخلاق حرفه‌اي18
2-2-2-2 ويژگي‌هاي اخلاق حرفه‌اي18
2-2-2-3 ويژگي‌هاي افراد دارای اخلاق حرفه‌اي19
2-2-2-4 نظام‌هاي عمده اخلاق حرفه ای20
2-2-2-5 عوامل پايه‌اي و اساسي در اخلاق حرفه اي از دیدگاه زیونتس21
2-2-2-6 ضرورت ترويج اخلاق حرفه‌اي در سازمان‌ها و موسسات22
2-2-2-7 آموزش‌هاي لازم در خصوص ترويج اخلاق حرفه‌اي در سازمان‌ها و موسسات23
2-2-2-8 وظايف مديران در اخلاقي كردن سازمان‌ها23
2-2-2-9 ضمانت اجراي رعايت قواعد اخلاق حرفه‌اي در سازمان‌ها و موسسات24
2-2-2-10 مهمترين ضرورت اجراي قوانين در خصوص رعايت قواعد اخلاقي24
2-2-2-11 مشكلات و موانع اخلاق حرفه‌اي25
2-2-2-12 عوامل تأثيرگذار بر اخلاق حرفه‌اي از نظر پنیو25
2-2-2-13 موانع رشد اخلاق حرفه‌اي در سازمانها ، موسسات و محيط هاي كسب وكار26
2-3 اخلاق حرفه ای در حسابداری29
2-4 سبک های رهبری31
2-4-1 تعاریف رهبری31
2-4-2 ویژگیهای شخصیتی رهبر31
2-4-3 مدلهای رهبری32
2-4-4 نظریات موقعیتی و اقتضایی34
2-4-4-1 نظریه مسیر- هدف34
2-4-4-2 دوره (سیکل) زندگی34
2-4-4- 3 نظریه جایگزینی رهبری35
2-4-4-4 نظریه اسنادی رهبری35
2-4-4- 5 نظریه رهبری فره مند36
2-4-4-6 نظریه رهبری ممتاز37
2-4-4-7 رهبری تیمی37
2-4-4-8 رهبری خدمتگزار38
2-4-4-9 رهبری تحول آفرین38
2-4-5 سبک های نوین رهبری مالی38
2-4-5-1-سیستم کنترل کیفیت در موسسه های حسابرسی39
2-4-5-2-تعریف مدیریت بر مبنای فعالیت40
2-4-5-3-هزینه یابی بر مبنای فعالیت40
2-4-5-4-سیستم مدیریت هزینه42
2-4-5-5-حسابداری سنجش مسئولیت43
2-4-5-6-مدیریت به موقع موجودی44
2-5 پیشینه تحقیق45
2-5-1 مطالعات انجام شده در جهان45
2-5-2 مطالعات انجام شده در ایران47
2-6 خلاصه فصل50
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه53
3-2 بررسي نوع پژوهش53
3-3 روش پژوهش53
3-4 متغيرهاي پژوهش54
3-5 جامعه و نمونه آماري55
3-6 روشهاي جمع‌آوري اطلاعات57
3-7 تعيين روايي و پايايي ابزار اندازه گيري59
3-8 روش های تجزيه و تحليل آماري60
3-8-1 آزمون t استیودنت برای بررسی وضعیت متغیرها61
3-8-2 تحلیل همبستگی پیرسون با نرم افزار SPSS 1961
3-8-3 تحلیل رگرسیون با نرم افزار SPSS 1962
3-8-4 تحلیل مدل معادلات ساختاری با نرم افزار LISREL65
3-9 خلاصه فصل68
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
4-1 مقدمه72
4-2 آمار توصیفی72
4-3 آمار استنباطی72
4-3-1 نتایج حاصل از بررسی پرسشنامه اول73
4-3-1-1 آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش73
4-3-1-2 آمار استنباطی مربوط به پرسشنامه اول73
4-3-2 نتایج حاصل از بررسی پرسشنامه دوم74
4-3-2-1 آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش (پرسشنامه دوم)74
4-3-2-2 بررسی نرمال بودن توزیع داده ها75
4-3-2-3 بررسی فرضیه اول:76
4-3-2-4 بررسی فرضیه دوم:77
4-3-2-5 بررسی فرضیه سوم:78
4-3-2-6 بررسی فرضیه چهارم:79
4-3-2-7 نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون79
4-4 برآورد و آزمون مدل های پژوهش82
4-4-1 سنجش مدل اندازه گیری ارزشهای فردی………………………………………………………………………………………………………83
4-4-2 سنجش مدل اندازه گیری الزامات قانونی……………………………………………………………………………………………………….85
4-4-3 سنجش مدل اندازه گیری مسئولیت پذیری……………………………………………………………………………………………………..86
4-4-4 سنجش مدل اندازه گیری رازداری و بیطرفی………………………………………………………………………………………………….88
4-4-5 آزمون مدل ساختاری پژوهش (مدل کامل) ……………………………………………………………………………………………………90
4-5 خلاصه فصل92
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه95
5-2 بررسی توصیفی نتایج پژوهش95
5-2-1 نتایج حاصل از بررسی متغیرهای پژوهش (پرسشنامه اول)95
5-2-2 نتایج حاصل از بررسی فرضیات پژوهش (پرسشنامه دوم)96
5-2-2-1 نتایج حاصل از بررسی فرضیه اول97
5-2-2-2 نتایج حاصل از بررسی فرضیه دوم97
5-2-2-3 نتایج حاصل از بررسی فرضیه سوم97
5-2-2-4 نتایج حاصل از بررسی فرضیه چهارم97
5-2-2-5 نتایج حاصل از بررسی فرضیه اصلی98
5-2-2-6 نتایج حاصل از برازش مدلهای پژوهش98
5-3 توجه به سایر پژوهشها99
5-4 محدودیتهای پژوهش101
5-5 پیشنهادهای پژوهش101
5-5-1 پیشنهادهای کاربردی101
5-5-2 پیشنهاد برای پژوهشهای آتی102
منابع105
پیوست109
فهرست جداول شماره صفحه
جدول 1-1: مولفه های سبک رهبری ……………………………………………………………………………………………………….10
جدول 3-1: فرایند تعیین حجم نمونه ………………………………………………………………………………………………………57
جدول 3-2: نتایج آزمون پایایی پرسشنامه اول ……………………………………………………………………………………….. 60
جدول 3-3: نتایج آزمون پایایی پرسشنامه دوم ……………………………………………………………………………………….. 60
جدول 4-1: اطلاعات توصیفی آماری مربوط به پرسشنامه اول……………………………………………………………………..73
جدول 4-2: آزمون t تک نمونه………………………………………………………………………………………………………………..74
جدول 4-3: اطلاعات توصیفی آماری مربوط به پرسشنامه دوم……………………………………………………………………..75
جدول 4-4: آزمون کولموگروف اسمیرنف………………………………………………………………………………………………..76
جدول 4-5: نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به فرضیه اول ……………………………………………………………….77
جدول 4-6: نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به فرضیه دوم ……………………………………………………………….77
جدول 4-7: نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به فرضیه سوم……………………………………………………………….78
جدول 4-8: نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به فرضیه چهارم…………………………………………………………….79
جدول 4-9: تحلیل آنوا…………………………………………………………………………………………………………………………..80
جدول 4-10: ضرایب رگرسیون……………………………………………………………………………………………………………….80
جدول 4-11: معادله رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………………81
جدول 4-12 :شاخص های برازش مدل اندازه گیری ارزش های فردی……………………………………………………….83
جدول 4-13 :شاخص های برازش مدل اندازه گیری مستولیت پذیری…………………………………………………………86
جدول 4-14 :شاخص های برازش مدل اندازه گیری رازداری و بیطرفی……………………………………………………….88
جدول 4-12 :شاخص های برازش مدل کامل پژوهش………………………………………………………………………………..91
فهرست اشکال و نمودارها شماره صفحه
نمودار 1-1: مدل مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………7
شکل 4-1 :نتایج تحلیل عاملی تاییدی عامل ارزش های فردی در حالت استاندارد………………………………..84
شکل 4-2 :نتایج تحلیل عاملی تاییدی عامل ارزش های فردی در حالت معناداری………………………………..84
شکل 4-3 :نتایج تحلیل عاملی تاییدی عامل الزامات قانونی در حالت استاندارد…………………………………..85
شکل 4-4 :نتایج تحلیل عاملی تاییدی عامل الزامات قانونی در حالت معناداری……………………………………86
شکل 4-5 :نتایج تحلیل عاملی تاییدی عامل مسئولیت پذیری در حالت استاندارد………………………………..87
شکل 4-6 :نتایج تحلیل عاملی تاییدی عامل مسئولیت پذیری در حالت معناداری………………………………..88
شکل 4-7 :نتایج تحلیل عاملی تاییدی عامل رازداری و بیطرفی در حالت استاندارد………………………………89
شکل 4-8 :نتایج تحلیل عاملی تاییدی عامل رازداری و بیطرفی در حالت معناداری………………………………..90
شکل 4-9 :نتایج مدل اصلی پژوهش در حالت استاندارد…………………………………………………………………..91
شکل 4-10 : نتایج مدل اصلی پژوهش در حالت معناداری……………………………………………………………….92
چکیده
مقوله اخلاق و عمل کردن به اخلاق حرفهای، از مباحث جدی و مورد توجه در حوزه حسابداری است که به طور مستقیم بر روی صداقت و توانایی حسابداران برای جلب اعتماد عمومی تاثیر دارد. به خصوص اینکه عدم آموزش صحیح و اخلاقی میتواند منجر به فعالیتهای متقلبانه شود.بنابراین اهمیت تحقیق از آن جهت بود که حرفه حسابداری از مشکل ترین و منظبط ترین حرفه های شغلی است و به خاطر خدمات و اطلاعات مفید و تاثیرگذاری که در راستای تصمیم گیری ، برنامه ریزی،رهبری و کنترل فعالیت های سازمان در اختیار مدیران قرار می دهد، باید اعتبار و اهمیت خاصی داشته باشد که در سایه رعایت اخلاق حرفه ای توسط حسابداران می توان به آن رسید. به همین خاطر در این تحقیق به بررسی تاثیر اخلاق حرفهای حسابداران در بهبود و پیشرفت سبکهای نوین رهبری مالی پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش شامل سرپرستان ، سرپرست ارشدان ، مدیران و حسابداران رسمی در استخدام شاغل در موسسات حسابرسی سطح یک معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در سال 1393 است.که اطلاعات مورد نیاز در ارتباط با جامعه آماری از طریق سایت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و سایت جامعه حسابداران رسمی استخراج شد. در پژوهش حاضر دو پرسشنامه به منظور بررسی متغیرها و فرضیات مورد استفاده قرار گرفت. پرسشنامه اول دارای 24 سوال و پرسشنامه دوم تعداد 29 سوال دارد که به طور همزمان و در قالب یک پرسشنامه ميان 350 نفر از سرپرستان ، سرپرست ارشدان ، مدیران و حسابداران رسمی در استخدام موسسات که به کمک جدول کرجسی و مورگان تعيين گرديد، توزيع و در نهايت تعداد 291 پرسشنامه تکمیل شده و بدون نقص جهت تجزيه و تحليل آماري جمع آوري شدند. برای بررسی وضعیت متغیرها و نظرخواهی در خصوص رابطه بین متغیرها با توجه به پرسشنامه اول از آزمونt تک نمونهای و برای بررسی فرضیات پژوهش با توجه به پرسشنامه دوم از آزمون رگرسیون چندگانه در نرم افزار spss و از مدلسازی معادلات ساختاری جهت برازش مدل با نرم افزار LISREL 8.50 استفاده گردید. نتایج حاصل از بررسی پرسشنامه اول نشان دهنده رابطه معنادار بین متغیرها و مطلوب بودن وضعیت متغیرها میباشد. همچنین یافتههای حاصل از پرسشنامه دوم نشاندهنده تایید فرضیات پژوهش میباشد.به طوری که کلیه فرضیات تحقیق پس از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های فوق مورد تایید واقع شدند ، که نشان از اهمیت رعایت اخلاق حرفه ای توسط حسابداران و تاثیر آن بر ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی مدیران می باشد.
کلید واژه‌ها: اخلاق، اخلاق حرفه ای، سبک های نوین رهبری مالی
1-1 مقدمه
مقوله اخلاق و عمل کردن به اخلاق حرفهای، از مباحث جدی و مورد توجه در حوزه حسابداری است. منظور از این سخن آن است که علاوه بر نفع و انگیزه های شخصی که لازمه زندگانی بشری است ، و در مواردی هم می تواند منجر به بهبود اوضاع در جامعه گردد، موارد دیگری مانند ارزش های اخلاقی ، حداکـثر کردن سود اجتماعی که در آخر کار نصیب جامعه می شود و همچنین توجه داشتن به اصول و هنجارهای انسانی و اجتماعی می تواند به بهبود وضع جامعه و شکوفایی هر چه بیشتر و ساختن کشوری متمدن تر کمک کند. اخلاق در زندگی انسان از اهميت بسيار زيادي برخوردار است زیرا انسانیت در انسان وقتی شکل می گیرد که ارزشهای اخلاقی در وجود او متبلور شود. هر انسانی را به میزان ظهور ارزشهای اخلاقی در افکار و گفتار و رفتار ارزیابی می کنند. اولين نمودي که از يک شخص در جامعه ظاهر مي شود اخلاق آن فرد است . این مهم در مشاغل هم ورود می کند و اخلاق حرفه ای حسابداری ، مسئله مهمی است که به طور مستقیم بر روی صداقت و توانایی حسابداران برای جلب اعتماد عمومی تاثیر دارد. به خصوص اینکه عدم آموزش صحیح و اخلاقی می تواند منجر به فعالیتهای متقلبانه شود. به همین خاطر در این تحقیق تصمیم بر آن است که به بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای حسابداری در بهبود و پیشرفت سبک های نوین رهبری مالی پرداخته شود.
بیان مساله
امروزه دنياي پيرامون ما با سرعت زيادي در حال تغيير است. اين تغيير در همه ي ابعاد زندگي انسان ها به وضوح قابل مشاهده است. مقوله حسابداری و پیشرفت ها و تغییرات حاصله در امر حسابداری هم از این مقوله مستثنی نیست به طوری که، از جمله موضوعاتی که همواره مورد توجه قرار گرفته مباحث مالی و مباحث مربوط به حرفهی حسابداری بوده است. حسابداري، اختراع بشر و نتیجهی توافقات بشري است. همانطور که از تعریف حسابداری مشخص است، حسابداري، عبارت است از مجموعهی قواعد و روش هایی که با به کارگیري آنها، اطلاعات مالی و اقتصادي یک مؤسسه گردآوري، طبقهبندي و به شکل گزارشهاي حسابداري تلخیص میشود و براي تصمیم گیري در اختیار اشخاص علاقه مند و ذینفع قرار می گیرد. این اشخاص می توانند از وضعیت مالی، نتایج عملیات و همچنین دورنماي آینده مؤسسه مطلع شوند.از طرفی همان طور که می دانیم، ویژگیهای هر حرفه عبارت است از:1-پذیرش وظیفه ی خدمت به جامعه2-وجود حداقل شرایط از پیش تعیین شده برای ورود به حرفه ی مورد نظر، همانند مهارتهای تخصصی که از طریق آموزش و تجربه به دست می آیند.3-پایبندی اعضای حرفه به مجموعهای از اصول، ضوابط و ارزش های مربوط در آن حرفه (علی مدد، 1385).بنابراین از آن جا که، اخلاق1 در کسب و کار یکی از بخش های اخلاق کاربردی است و اخلاق حرفه ای2 نیز به عنوان زیر مجموعهای از اخلاق کسب و کار3 می باشد، بهتر است که این حرفه را از منظر اخلاق حرفه ای مورد بحث بگذاریم. اخلاق حرفه ای شامل احکام و روش های پسندیده ای است که در یک حرفه مورد استفاده قرار می گیرد. از اخلاق حرفه ای به عنوان دانشی یاد شده است که به نحوی روشمند، رفتار مناسب و درست را در هر حرفه تبیین نموده و رهنمودهای عملی و کاربردی را به منظور تعیین حد و مرز مسئولیت ها، ارائه می دهد (بیات، 1387). به طوری که ضوابط رفتاری و اخلاقی هر حرفه از مهم ترین خط مشی های آن حرفه به شمار می آید. بنابراین باید برخی از استانداردهای اخلاقی ، با دقت و حساسیت بیشتری رعایت شود از طرفی، صرف نظر از اینکه اهداف سازمان تحت مدیریت مدیران کدامند معمولا مدیران در کوشش های که برای دستیابی به هدف های سازمان انجام می دهند در چهار نوع فعالیت اصلی درگیر می شوند.( تصمیم گیری، برنامه ریزی، رهبری فعالیتهای عملیاتی، کنترل) که برای انجام هر یک از فعالیت های چهارگانه بالا مدیریت نیازمند اطلاعات است.این اطلاعات می تواند از منابع مختلفی نظیر اقتصاددانان، متخصصین مالی، کارکنان فروش و بازاریابی، کارکنان تولید و حسابداری مدیریت بدست آید. و با توجه به اهداف چهارگانه حسابداری مدیریت که در راستای کمک به مدیریت مدیر جهت رسیدن به اهداف استراتژیک سازمان است و اطلاعات مفیدی برای تصمیم گیری،برنامه ریزی،رهبری فعالیت ها و کنترل در اختیار مدیران قرار می دهد. و نظر به اهمیت اطلاعات ارائه شده توسط حسابداران مدیریت ،که باعث بهبود و اتخاذ تصمیمات صحیح توسط مدیران در حوزه های مختلف از جمله مالی می شود. اینکه حسابداران تا چه میزان در اهمیت اطلاعاتی که ارائه می کنند توجه ویژه ای به اخلاق حرفه ای دارند نکته قابل توجهی است.
همان طور که مشخص است واحد حسابداری به عنوان یکی از بخش های سازمان مورد توجه است. این بخش نیز همانند سایر بخش ها تحت نظارت و رهبری خواهد بود تا بتواند در راستای دستیابی به اهداف کلان سازمان با دیگر واحدهای سازمان همگام شود. محققان بیان کردهاند که رهبری، توانایی اثر گذاشتن بر نگرش ها، توانایی ها و باورهای کارکنان در راستای رسیدن به اهداف سازمانی است. هر چند سال ها رهبری یک موضوع اصلی بین محققان بوده است اما به دلیل تغییرات چشمگیر اجتماعی که در طول دو دهه گذشته اتفاق افتاده است، باعث شده همچنان بحث رهبری و سبکهای نوین آن بیشتر خود را جلوه نمایند (دوکت و مکفارلَن4، 2003). سبكهاي رهبري خدمتگزار و تحول گرا كه از سبكهاي نوين رهبري هستند به دليل ريشه و مبناي يكسان از شباهت هاي زيادي برخوردارند كه اين پژوهش ضمن تعريف و بيان هرسبك به بيان ویژگي هاي اين دو سبك پرداخته و به بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء کاربرد و به کارگیری این سبک ها می پردازد.
با توجه به توضیحات ارائه شده، مسئله اصلی تحقیق عبارت از این می باشد که: « رعایت اخلاق حرفه ای توسط حسابداران چه تاثیری در ارتقاء سبک های نوین رهبری در بخش مالی می تواند داشته باشد؟»
1-3 اهمیت موضوع تحقیق
پيشرفت همواره مورد توجه حسابداران در مباحث مربوط به اخلاق و رعایت اخلاق حرفه ای بوده، که در طول زمان به وجود مي آيد. اهميت اين موضوع در اين است كه حرفه ی حسابداری نیز یکی از متشکل ترین و منضبط ترین حرفه های دنیاست. این حرفه به دلیل نوع و ماهیت خدماتی که ارائه می نماید باید اعتبار و اعتماد خاصی داشته باشد. تداوم این اعتبار و اعتماد و تقویت آن، به پایبندي فکري و عملی اعضاي حرفه به ضوابط رفتاري و اخلاقی آن بستگی دارد (آئین رفتار حرفه ای، 1385).
هم اکنون به دلیل عدم آموزش اخلاق حرفه اي در چارچوب حسابداري حرفه اي، تجارت جهانی با مشکلات بسیاري مواجه شده است. قلب، جعل و اغراق عمدي در حسابداري شرکت ها و دیگر رفتارهاي سوء حرفه اي منجر به افزایش مؤسسات مالی در حال ورشکستگی شده است. نمونه هایی همچون، فروپاشی شرکت هاي بزرگی مانند انرون، وردکام، گلوبال کراسینگ در ایالات متحده آمریکا و … همگی اعتبار گزارش هاي مالی و پاسخگویی آنها را به شدت پایین آورده است. مواردی از این دست تا حدي ممکن است منجر به اثرات نامطلوب بر روي وضعیت اقتصادي کشورها شود. همچنین، فعالیت هاي متقلبانه سبب شده است تا اثرات مخربی بر سرمایه گذاري و بازارهاي مالی وارد شود، زیرا مردم چنین استدلال می کنند که این اعمال به دلیل رفتارهاي غیر اخلاقی حسابداران و عدم درك صحیح آنها از اصول اخلاقی صورت گرفته است و باعث بحران اخلاقی در حرفه حسابداري شده است. لذا تحقیق و پژوهش در خصوص تأثیر اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی، لازم و ضروری جلوه می نماید و می تواند رهنمود هایی را در جهت بهتر شدن شرایط فراهم کند.
1-4 اهداف تحقیق
1-4-1 هدف اصلی
مطالعه و بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی
اهداف فرعی
1-بررسی رابطه ارزش های فردی حسابداران و ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی
2- بررسی رابطه الزامات قانونی در حوزه ی حسابداری و ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی
3- بررسی رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی در حسابداران و ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی
4- بررسی رابطه رازداری و بی طرفی حسابداران و ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی
1-5 سوالات تحقیق
1-5-1 سوال اصلی
آیا بین اخلاق حرفهای حسابداران و ارتقاء سبکهای نوین رهبری در حوزهی مالی رابطه معنیدار وجود دارد؟
1-5-2سوالات فرعی
1- آیا بین ارزشهای فردی حسابداران و ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی رابطه معنی دار وجود دارد؟
2-آیا بین الزامات قانونی در حوزهی حسابداری و ارتقاء سبکهای نوین رهبری مالی رابطه معنی دار وجود دارد؟
3-آیا بین مسئولیت پذیری اجتماعی در حسابداران و ارتقاء سبکهای نوین رهبری مالی رابطه معنیدار وجود دارد؟
4-آیا بین رازداری و بیطرفی حسابداران و ارتقاء سبکهای نوین رهبری مالی رابطه معنیدار وجود دارد؟
1-6 فرضیه های تحقیق
1-6-1 فرضیه اصلی
بین اخلاق حرفه ای حسابداران و ارتقاء سبکهای نوین رهبری در حوزهی مالی رابطه معنیدار وجود دارد.
1-6-2 فرضیات فرعی
1-بین ارزش های فردی حسابداران و ارتقاء سبکهای نوین رهبری مالی رابطه معنیدار وجود دارد.
2-میان الزامات قانونی در حوزهی حسابداری و ارتقاء سبکهای نوین رهبری مالی رابطه معنیدار وجود دارد.
3-بین مسئولیت پذیری اجتماعی در حسابداران و ارتقاء سبکهای نوین رهبری مالی رابطه معنیدار وجود دارد.
4-میان رازداری و بی طرفی حسابدار و ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی رابطه معنی دار وجود دارد
1-7 مدل تحقیق

نمودار 1-1: مدل مفهومی تحقیق
1-8 متغیرها و واژه هاي كليدي
این پژوهش دارای یک متغیر مستقل با عنوان “اخلاق حرفه ای حسابداران” و یک متغیر وابسته با عنوان “ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی” می باشد، که با استفاده از ابزار پرسشنامه طی نظر سنجی از متخصصین حسابداری، در ابتدا رابطه ی چهار مولفه اخلاق حرفهای که در قالب مدل مفهومی فوق بیان شده اند را با شش مولفه اصلی سبک های نوین رهبری، شامل ارزش هاي رهبران در بعد تبيين کننده وضع موجود، صلاحيت هاي رهبري، خود مديريتي، وظايف کارکنان، روابط انساني و ارتباط با مشتریان ، مورد بررسی و اندازه گیری قرار گرفته و سپس با توجه به روابط این مولفه ها، تاثیر اخلاق حرفه ای حسابداران بر ارتقاء یا عدم ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
1-8-1 تعاریف نظری
اخلاق و اخلاق حرفه ای: اخلاق را می توان به عنوان شاخه ای از فلسفه تعریف نمود که ارزش را با توجه به رفتار انسان در ارتباط با درستی یا نادرستی اقدام ها و نیز خوبی یا بدی نیست و پیامدهای اقدام ها مورد توجه قرار می دهد (اسمیت و لی5، 2009).
تعاریف مختلفی از اخلاق حرفه ای ارائه شده است، از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:
اخلاق کار، متعهد شدن انرژي ذهنی و روانی و فیزیکی فرد یا گروه به ایده جمعی است در جهت اخذ قوا و استعداد درونی گروه و فرد براي توسعه به هر نحو؛
مقصود از اخلاق حرفه اي مجموعه قواعدي است که باید افراد داوطلبانه و براساس نداي وجدان و فطرت خویش در انجام کار حرفه اي رعایت کنند؛ بدون آن که الزام خارجی داشته باشند یا در صورت تخلف، به مجازات هاي قانونی دچار شوند (ناظری، 1391).
رهبری: گروهی، رهبری را تأثیرگذار بر افراد در انجام وظایفشان با میل و علاقه توصیف کرده اند. گروهی دیگر با تأکید بر روابط بین افراد، رهبری را نفوذ بر مرئوسان از طریق برقراری ارتباط با آنان برای تحقق اهداف سازمانی تعریف کرده اند.
رهبری تحولگرا : نظریه رهبری تحول گرا ریشه درکارهای برنز دارد. برنز، زندگی رهبران سیاسی و اجتماعی که تحول زیادی در ملّت ها، جوامع و گروه ها ایجاد کرده بودند را بررسی کرد. برنز نتیجه گیری کرد که رهبران از دو مجموعه رفتارهای متفاوت برای تأثیرگذاری بر پیروان خود استفاده می کنند:
الف) رهبری تعامل گرا؛ ب) رهبری تحولی.
برنز، رهبری تحول گرا را به عنوان انگیزش دادن به پیروان با جذاب کردن آرمان های بالاتر و ارزش های اخلاقی تعریف کرد. از آن جایی که رهبران تحول گرا دید روشنی نسبت به آینده دارند، آن ها به دنبال ایجاد تغییرات و پیشبرد سازمان در جهتی هستند که تصورات خود را تحقق بخشند. باس و آوولیو61993، رهبری تحول گرا را به عنوان رهبری تعریف کرده اند که هنگامی اتفاق می افتد که رهبر علاقه ای را میان همکاران و پیروان خود بر می انگیزد که کار خود را از یک دیدگاه جدید نگاه کنند (رابینز، 1381).
رهبری خدمتگزار: این واژه در سال 1970 توسط رابرت گرین لیف7 ابداع شد. این سبک از رهبری بیش از آنکه قابل آزمایش و جنبه تئوریک داشته باشد، بیشتر فلسفی است و همچنین به عنوان یک رویکرد بلندمدت، به لحاظ ایجاد تغییر و تحول در زندگی و حیطه شغلی به شمار می‌‌آید. دَفت8 طی سال 1999 چهار قاعده ی اخلاقی مربوط به رهبری خدمتگزار را بیان نموده است:
1- خدمت رسانی به دیگران قبل از آنکه به خود خدمت کنیم.
2-گوش دادن به خواسته های دیگران و تصدیق گفته های آنان
3-ایجاد اعتماد در دیگران
4-رشد دادن افراد از طریق تغذیه روحی و روانی (زاهدی، 1378)
1-8-2تعاریف عملیاتی
اخلاق حرفه ای: در این پژوهش به دلیل تعدد تعاریف این واژه و تنوع آن، تعریف متمرکزی مد نظر نبوده و تعاریف گفته شده در بخش تعاریف نظری را به عنوان معنی این واژه در نظر می گیریم. و جهت سنجش رابطه اخلاق حرفه ای حسابداران بر ارتقاء سبک های نوین رهبری، چهار مولفه برای اخلاق حرفه ای مد نظر می باشد که منظور از هر مولفه به شرح ذیل می باشد.
رازداری و بیطرفی حسابدار:
رازداری: حسابدار باید به محرمانه بودن اطلاعاتی که در جریان ارائه خدمات حرفه ای خود بدست می آورد توجه کند و نباید چنین اطلاعاتی را بدون مجوز صریح صاحبکار یا کار فرما،استفاده و یا افشاء کند؛مگر آنکه از نظر قانونی یا حرفه ای حق و یا مسئولیت افشای آنرا داشته باشد.(آیین رفتار حرفه ای،1385)
بیطرفی: حسابدار باید بیطرف باشد و نباید اجازه دهد هر گونه پیش داوری،جانبداری،تضاد منافع یا نفوذ دیگران،بیطرفی او را در ارائه خدمات حرفه ای مخدوش کند (آیین رفتار حرفه ای،1385).
مسئولیت پذیری اجتماعی:
یعنی پذیرش؛
1-مسئولیت در قبال جامعه
2-مسئولیت در قبال صاحبکار
3-مسئولیت در قبال سایر اعضای جامعه
4-مسئولیت در قبال خود (حساس یگانه،1391)
الزامات قانونی
عبارتنداز:
1-رعایت قوانین و مقررات تجارتی، مالیاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت شخص مورد رسیدگی
2-رعایت اصول و ضوابط حسابداری در تهیه و ارائه صورت های مالی و یاداشت های همراه آن
3-نحوه ارائه وضعیت مالی و نتایج عملیات شخص مورد رسیدگی در صورت های مالی
ارزشهای فردی حسابداران: ارزشهای فردی باورهایی درباره آن چه که درست یا غلط است می باشد.این باورها از تجربه، ارزش های خانواده، باورهای دینی، سنتهای فرهنگی، استانداردها و اقدامات حرفه ای نشأت می گیرد.این ارزش ها با تغییر در زمان، فرهنگ، دین و افراد تغییر می کنند (بهاری فر و جواهری کامل، 1389)
سبکهای رهبری: سبک های رهبری نوین گوناگونی همچون رهبری تمام عیار، رهبری تحول گرا، رهبری خدمتگزار و … وجود دارند. در این پژوهش منظور از سبکهای رهبری، بیشتر سبک رهبری خدمتگزار و تحول گرا می باشد.که در ذیل منظور از هر کدام از این سبک ها و شش مولفه اصلی جهت سنجش ارتقا و یا عدم ارتقاء این سبک ها تعریف می شوند.
رهبری تحول گرا: برنز، رهبری تحول گرا را به عنوان انگیزش دادن به پیروان با جذاب کردن آرمان های بالاتر و ارزش های اخلاقی تعریف کرد. (رابینز، 1381).
رهبری خدمتگزار: در رهبری خدمتگزار، رهبر باید یک مجموعه از ذهنیاتی که مبتنی بر ارزش دادن به افراد و توجه به افراد است را داشته باشد. تمرکز رهبر در این سبک رهبری بر افراد و پیروان است، و رهبر باید علائق شخصی خویش را زیر پا بگذارد. دو سبک رهبری خدمتگزار و رهبری تحول گرا ریشه در رهبری کاریزماتیک دارند.
منظور از مولفههای سبک رهبری عبارتنداز:(اجتهادی و شاه طالبی،1387)
جدول 1-1: مولفه های سبک رهبری
ارزش رهبران در بعد تبیین کننده ی وضعیت موجودارزش رهبران در بعد ارتباط با مشتریاندارا بودن تعریف روشن از رسالت ها و ارزش های سازمانیدر نظر گرفتن مشتریان با عنوان محور تمام برنامه هاآگاهی از چشم انداز های آینده سازمانیتوجه به عوامل فیزیکی و معماری محیطتوانایی تحلیل تحولات محیطیاعتقاد به مشارکت و درگیری فعال مشتریان در انجام امورتوانایی ایجاد بصیرت مشترک برای گروه های مختلفاعتقاد به آزادی فردی(فکر و عمل)دارا بودن برنامه های روشن برای آموزش و انتقال ارزشهاتوجه به فضای سازمانی مورد نیاز مشتریانارائه مفهوم مشترک از فرهنگ سازمانی برای کلیه اعضاتجهیز فضا به فناوری روزارائه تصویر سازمانی منطبق با واقعیتتوجه به عوامل نمادی (اندازه و تجهیزات دفتر ریاست و…)تفکر جهانی (کسب آگاهی از معضلات جهانی)اختصاص فضا به فعالیت های فوق برنامهمهارت در ایجاد قابلیت رقابتیایجاد فضای شاداب،زنده و با نشاطارزش رهبران در ارتباط با وظایف کارکنانارزش رهبران در بعد صلاحیت های رهبریارائه فرصت برای رشد حرفه ای کارکنانآگاهی از نظریه های مختلف رهبریامانت داری و رازداری کارکنانانجام کار هدفمندایجاد فرصت های برابر برای همه ی کارکنانتاکید بر کیفیت انجام کارتمایل به حفظ حقوق دیگرانهوش رهبریشناسایی و تقدیر از عملکردهای خوب و مطلوبپاسخگویی در قبال وظایف خودپاسخگویی سریع به نیاز های آنانارزیابی مداوم از عملکردها در جو صمیمی و بدون تنشتحمیل نکردن نقش های متعدد به آنهاخطر پذیریارائه مزایای شغلی مناسبآسانگیریبر خورد های عادلانهتوانایی ایجاد انگیزهتوجه به تفاوت های فردی در انجام کارخود اتکایی و داشتن اعتماد به نفسروشن نمودن معیارهای شایستگینو آوری و خلاقیتتوسعه محیط رقابتی برای کارکنانآینده نگری مشارکت در تصمیم گیری داشتن تفکر چند بعدی و واگراارزش های خود مدیریتی رهبرانارزش رهبران در بعد روابط انسانیپرهیز از جمود فکریتوسعه دهنده محیط دوستیمهارت خود ارزیابیکاهش دهنده ی کشمکش بین افرادصداقتمقدم داشتن دیگران بر خودتواضع و فروتنی در برخورد با دیگرانتوجه به ارتباطات موثر سازمانی در تمام سطوحمعنا گراییرفتار محترمانه با دیگراننشان دادن انسجام شخصیتی در برخورد با دیگرانعدم غرض ورزی در ارائه اطلاعات و آیین نامه ها پایبندی به اخلاقیاتشنود موثر و فوری در مورد درخواست های کارکنانپایبندی به ارزش های سازمانی و اعمال فردیتوجه به احساسات فردی کارکنانترغیب دیگران به رعایت ارزش های سازمانراهنمایی و مشاوره به جای توبیخ و سرزنشجلوگیری از اظهار نظر مخرب نسبت به سازماناعتقاد به عضو یک خانواده بودنقبول اشتباه ها و درس گرفتن از آنهاتخصیص زمان برای ملاقات های چهره به چهره
منظور از سبک های نوین رهبری در بعد مالی عبارتنداز: مدیرانی که برای تصمیم گیری، برنامه ریزی، کنترل و رهبری فعالیت های عملیاتی سازمان خود از اطلاعات بدست آمده از روش های کنترل جامع کیفیت ،مدیریت بر مبنای فعالیت،هزینه یابی بر مبنای فعالیت،سیستم مدیریت هزینه،مدیریت به موقع موجودی ها و حسابداری سنجش مسئولیت که توسط حسابداران مدیریت تهیه می شوند،استفاده کنند.
1-9 حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق چهارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.
1-9-1 قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی این پژوهش را، کلیه موسسات حسابرسی سطح یک معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد .
1-9-2 قلمرو زمانی تحقیق
دوره زمانی این پژوهش با توجه به در دسترس بودن اطلاعات تعداد حسابداران و متخصصان حسابداری شاغل در موسسات حسابرسی سطح یک معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار برای سال 1392 و 1393 می باشد.
1-9-3 قلمرو موضوعي تحقیق
این پژوهش به بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء یا عدم ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی می پردازد.

2-1 مقدمه
در این فصل ، ابتدا به بیان مبانی نظری تحقیق حاضر که در مورد تعاریف و ویژگی های اخلاق ، اخلاق حرفه ای ، اخلاق حرفه ای در حسابداری و سبک های رهبری است ، پرداخته می شود و سپس به بیان و مرور کارها و مطالعات انجام شده در ایران و خارج از ایران پرداخته می شود و در نهایت اقدام به جمع بندی و نتیجه گیری در این فصل می شود .
2-2 مبانی نظری تحقیق
2-2-1 تعریف اخلاق
اخلاق از مقولاتی است که با فطرت بشر سرشته است و همواره در زندگی او از آغازین روزهای تاریخ تا کنون نقش اساسی داشته است ،البته به این مقوله نگاه های متفاوتی شده است و بنابراین تعریف های متفاوتی هم از آن ارائه شده است. اخلاق بر وزن افعال كلمه‏اى عربى و جمع واژه خلق است. خلق مجموعه صفات ،ویژگی ها، حالات و خوی درونی که در نفس راسخ و سرچشمه‌ي گفتار و رفتار انسان هستند به گونه‏اى كه انسان، بى درنگ و بدون انديشه، كار پسنديده و يا ناپسندى را انجام دهد، در مقابل خَلق که هيأت و شكل ظاهرى و جسمى آدمى است كه با چشم ديده مى‏شود.( بیات ، 1387). اعمال انسان متناسب با ويژگى‏هاى نفسانى اوست؛ يعنى اگر صفات نفسانى كسى نيكو باشد اعمال او هم نيكو خواهد بود. به همين دليل وقتى كسى همواره اعمال خوبى انجام مى‏دهد، مى‏گويند اخلاق او خوب است و كسى که همواره اعمال بدى انجام مى‏دهد مى‏گويند اخلاق او بد است. موضوع اصلى علم اخلاق، نفس انسانى است، كه محل استقرار خوي و خصلت های نيك و بد است و سبب انجام كارهاى پسنديده و ناپسند مى‏گردد. (بیات ، 1385). «تهذيب اخلاق»، «تهذيب نفس» و «تزكيه نفس» بيان ديگرى است از علم اخلاق اند. شهيد مطهرى مى‏نويسد: «اخلاق عبارت است از علم زيستن، يا علم چگونه بايد زيست …. در حقيقت، چگونه زيستن دو شعبه دارد: شعبه چگونه رفتار كردن و شعبه چگونه بودن. چگونه رفتار كردن، مربوط مى‏شود به اعمال انسان (كه البته شامل گفتار هم مى‏شود) كه چگونه بايد باشد و چگونه بودن، مربوط مى‏شود به خويها و ملكات انسان كه چگونه و به چه كيفيت باشد…». در واقع اخلاق شناخت بایدها و نبایدها و پرورش صفات نيكو و خلقيات فاضله در قلب و دل و بازتاب آنها در عمل است که زیربنای رشدِ شخصیت انسانی هر فردی را تشکیل داده و منجر به ایجاد شخصیتی متعادل و انسانی خواهد شد (اعتمادی و همکاران، 1391). اولین گام در اخلاق، خود شناسی و خودسازی فردی است. اخلاق فردی سه مرحله دارد؛ مرحله اول شناخت نقاط ضعف و نقاط قوت فردی، مرحله دوم تقویت نقاط قوت و از بین بردن نقاط ضعف و مرحله سوم رسیدن به عزت و اعتماد به نفس در سایه باور و عمل به دستورات الهی است. در هریک از این سه مرحله موانعی وجود دارد که مانع از خودشناسی ، خودسازی و خودباوری می شود. برای انجام این مهم باید از خودشناسی آغاز کرد تا به ضرورت خودسازی و رسیدن به مرحله خودباوری و در نهایت به خداشناسی و خدا محوری در زندگی رسید (اعتمادی و همکاران ، 1391 ).
2-2-1-1 تعاریف و دیدگاه بزرگان از اخلاق
امام على علیه السلام اخلاق و صداقت را دو عامل و سرآمد ایمان معرفى نموده و مى فرماید (( سرآمد تمام وظائف اخلاقى براى افراد با ایمان این است که خود را به صفات حمیده و اخلاق پسندیده متصف و متخلق سازند و خویشتن را بزیور راستى و راستگویى بیارایند )).
ارسطو مى گوید: فضیلت نفسانى یا اخلاقى باید کسب شود و به درجه عادت برسد، و عمل به آن شاق و دشوار نباشد، بلکه از روى رغبت و لذت و علم و اختیار واقع شود. و هر گاه این شرایط فراهم آید فضیلت ممدوح خواهد بود ( دیلمی ، 1388) .
دکارت عقیده دارد که اگر چه هر فردى از ما از افراد دیگر جداست ، ولیکن چون تنها نمى توانیم زیست کنیم ، ناچار باید منافع خود را تابع منافع حقیقى جماعتى، که جزء آنها هستیم بنمائیم و اگر کسى این حس را داشته باشد که صلاح کل، مقدم بر صلاح جزء است، مکارم والاء از او ظهور خواهد کرد، و حتى براى خدمت به دیگران جان خود را به خطر خواهد انداخت. خلاصه، آن که عمل انسان همواره باید موافق عقل باشد و اگر چنین شود البته سعادت و خرسندى خاطر ،که مراد و منظور از علم اخلاق همان است ، حاصل خواهد گردید.
سقراط بیان می کند که انسان جویاى خوشى و سعادت است و جز این تکلیفى ندارد، اما خوشى به استیفاى لذات و شهوات به دست نمى آید، بلکه بوسیله جلوگیرى از خواهش هاى نفسانى، بهتر میسر مى گردد. و سعادت افراد در ضمن سعادت جماعت است، بنابراین ، سعادت هر کس در این است، که وظائف خود را نسبت به دیگران بهتر انجام دهد. بنابراین دانش بشر، باید او را به سوى سعادت سوق دهد، نه اینکه هر چه بیشتر و زیادتر به فساد آلوده اش نماید.
2-2-1-2 اهمیت اخلاق
اخلاق در زندگی انسان از اهميت بسيار زيادي برخوردار است زیرا انسانیت انسان وقتی شکل می گیرد که ارزشهای اخلاقی در وجود او متبلور شود . هر انسانی را به میزان ظهور ارزشهای اخلاقی در افکار و گفتار و رفتار ارزیابی می کنند، اولين نمودي که از يک شخص در جامعه ظاهر مي شود اخلاق آن فرد است. فضائل اخلاقي مطلق است و همه آن را مي پسندند..پيامبر اسلام(ص)می فرمایند: من براي تکميل کردن خوبي هاي اخلاقي مبعوث شدم ( مطهری ، 1364 ).
2-2-1-3 انواع اخلاق
در این قسمت به شاخه ها و انواع اخلاق پرداخته می شود که در ذیل آمده است .
1- درارتباط با خدا ؛ اخلاق بندگي یا خدا محوری: انسان نسبت به خالق و آفريدگار خود، وظايف اخلاقي دارد. هر كسي احساس مي کند هر چه دارد از خداي متعال است و تنها با عبادت معبود حقيقي هستي آرامش مي يابد. فضايل و رذايل مربوط به رابطه انسان و خدا در اخلاق بندگي مشاهده مي گردد. فضايلي مانند شكر، توكل‌،‌ ايمان، عبادت، اخلاص،‌ تسليم، تقوا ‌و…در اين قسم جاي دارد.
2-درارتباط با خود ؛ اخلاق فردي: هر انساني نسبت به خود نيز وظايفي دارد. فضايل و رذايل مربوط به حيات فردي انسان ها، فارغ از رابطه با غير در اخلاق فردي بحث مي شود. فضايل صبر، شجاعت، حسن تدبير، شهامت، حلم،‌ عفت،‌ حيا، زهد، قناعت و… و رذايلي از قبيل جبن، تهور، عجله، غضب، عجب و … در اين بخش خواهد آمد .
3-در ارتباط با دیگران؛ اخلاق اجتماعي: يكي از مهم ترين بخش ها و وظايف اخلاقي يك مسلمان، ارتباط اخلاقي او با جامعه و محيط پيرامون است (اعم از محيط خانواده و جامعه). فضايل و رذايل ناظر به رابطه فرد با ساير انسان ها در اخلاق اجتماعي مورد بحث قرار مي گيرد. سخا، كرم،‌ ايثار،‌ حسن معاشرت، عدالت و انصاف، امانت داري، حفظ لسان،‌ صداقت، تشكر،‌ نرم خويي، كتمان عيوب،‌ ظالم نبودن، اصلاح بين مردم،‌ فتوت و مروت بخش كوچكي از فضايل اخلاق اجتماعي و حب جاه و مدح، تعصب و قوميت گرايي،‌ حسد،‌ ظلم، انتقام،‌ تند خويي، تجسس، استهزاء،‌ بهتان،‌ غيبت و … بخشي از رذايل اين قسم است.
4-در ارتباط با طبیعت ؛ اخلاق محيط زيست: انسان در طبیعت زندگی می کند و طبیعت مجموعه ایی از نعمت های الهی است که خداوند در اختیار او قرار داده است و انسان هنگامی به کمال می رسد که از نعمت های الهی به نحو صحیح استفاده کند نحوه استفاده از منابع طبیعت مستلزم رعایت بایدها و نبایدهایی است که به آن ها اخلاق محیط زیست گفته می شود
2-2-2 اخلاق حرفه ای
اخلاق حرفه ای به منزله یک گسترۀ معرفتی با گرایشهای بسیار متنوعِ آن از شاخه های عمدۀ علم اخلاق است. اخلاق حرفه‌اي يكي از مسائل اساسي همه جوامع بشري است هر جامعه‌اي نيازمند آن است تا ويژگي‌هاي اخلاق حرفه‌اي مانند دلبستگي به كار ، روحيه مشاركت و اعتماد، ايجاد تعامل با يكديگر و غيره تعريف و براي تحقق آن فرهنگ‌سازي كنند (اجتهادی، 1387). امروزه بسياري از كشورها به اين بلوغ فكري رسيده‌اند كه بي‌اعتنايي به مسائل اخلاقي و فرار از مسئوليت‌ها و تعهدات اجتماعي به از بين رفتن موسسه و سازمان مي‌انجامد به همين دليل بسياري از موسسات و سازمانهاي موفق، براي تدوين استراتژي اخلاقي احساس نياز كرده و به اين باور رسيده‌اند كه بايد در سازمان يك فرهنگ مبتني بر اخلاق رسوخ كند، از اين رو كوشيده‌اند به تحقيقات درباره اخلاق حرفه‌اي جايگاه ويژه‌اي بدهند (بهاری فر و جواهری ، 1389). لذا يكي از عمده‌ترين دغدغه‌هاي مديران كارآمد در سطوح مختلف چگونگي ايجاد بسترهاي مناسب براي عوامل انساني شاغل در تمامي حرفه‌هاست تا آنها با حس مسئوليت و تعهد كامل به مسائل جامعه و حرفه خود بپردازند و اصول اخلاقي حاكم بر شغل و حرفه خود را رعايت كنند. ويژگي هاي اخلاق حرفه‌اي در افراد مربوط به حوزه فردي بوده اما وقتي از حوزه فردي و شخصي به حوزه كسب و كار گام بر مي‌داريم اخلاق كار و يا اخلاق شغليقیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید