پایان نامه ارشد

c (2415)

معاونت پژوهش و فنآوری به نام خدا منشور اخلاق پژوهش با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به اینکه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاسداشت مقام بلند دانش Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2416)

دانشگاه علوم اقتصادي دانشکده علوم مالی پايان نامه کارشناسي ارشد رشته حسابداري موازنه انعطافپذیری ،کارآیی و نحوه عملکرد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پژوهشگر: آرزو تجلی استاد راهنما: دکتر كامران پاكيزه Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2417)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده علوم انسانی گروه آموزشی جغرافیا پایان‎نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی گرایش: ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی عنوان ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2407)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده مدیریت وحسابداری گروه آموزشی مدیریت پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی- گرایش مالی عنوان: نقش اقلام تعهدی درارزیابی وپیش بینی جریان های نقدی درشرکتهای پذیرفته Read more…

By 92, ago